غرور منغرورم


لعنتی ترین ویژگی دوست داشتنی من است!

غرورم

  گرچه گاهی مرا از پا در آورده، اما زندگیم،

بر پایه اش بنا شده است!

مغرورم برای همه،

تا دور برشان ندارد!

غرور من

همه چیز من است!

غرورم را نشانه بگیرند،

هستی شان را به آتش میکشم!