عشق خداحکایت عجیبی است رفتار ما آدم ها

 خدا میبیند

و فاش نمیکند مردم نمیبیینند و فریاد میکنند

خدایا رفتار آدمات رو ببین!

بدجوری دلگیرم از دست آدمای بی معرفتت

خدا کمکم کن .