عشق حقیقی


توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته

 اما

 وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون