روز هام خیلی بی معنی شده 

هر روز سعی میکنم سر خودمو به کاری گرم کنم 

که شاید

معنای اصلی روز جدید رو درک کنم

...

گاهی وقت از این قلب احساسی خودم خسته میشم .

...

شاید یه اتفاق جدید توی زندگیم بتونه بهم امید بده .

...

ولی 

امید یکطرفه که فایده نداره

...

فقط یه چیز میخوام

یه قلب پاک

که باهام همراه بشه

میدونم توقع زیادیه

اما

فقط همینو میخوام .