ترجیح میدی جای اینکه نقشه بچینی

واسه بعد زندگیتو توی لحظه ببینی‌

میشه شب میشه روز میشه فردا

تو می‌خواستی نهرو کنی‌ دریا‌

هه

 شدی شبیه مردمت 

ببین تو‌ رویا همیشه حقیقت گمه