عشق فقط خدا


امروزم مثل روز های دیگه گذشت و من درس جدیدی از زندگی گرفتم .

امروز زندگی به من یاد داد که اگه میخوای احساست توی این دنیا خورد نشه همیشه تنها باش .

تنهایی چیزه قشنگیه .

چون توی زندگی آدم تنها هیچ کسی نیست که نگرانش باشه .

خودتی و خودت .

دیگه هیچ رفیقی نداری که توی مشکلات تنهات بزاره .

یه تنهایی شیرین .

آره من تنهام .

یه تنهایی که فقط با خدا حرف میزنه .

عاشقتم خداجون .