نگران آینده نباش

چون خدا زودتر از تو ، آنجاست ...