دلشکسته


آخرین بار ڪه من از تهِ دل خندیدم
علتش پـول نبود
انعڪاسِ جُوڪ هر روز نبود
علتش، چهره‌یِ ژولیده‌یِ یڪ دلقڪ,
یا زمین خوردن یڪ ڪور نبود …
من بهِ « من » خندیدم !
ڪه چو یڪ دلقڪ ِگیج
نقش یڪ خنده به صورت دارم و دلم میـــگرید …!

.

خیلی سخته که آدم خودش دلش داغون باشه ولی برای خوشحالی دل دیگران خودشو شاد نشون بده .

همونایی که من شادشون میکردم حاظر نیستن وقتی من حالم داغونه یکم منو شاد کنن .

بهترین رفیق 

بهترین دوست 

فقط

خدا