تسلیت قلب صبورم

تسلیت قلب صبورم


دیگه اون دوست نداره

سهم اون یه عشق تازه

سهم تو طناب داره

پس نه اشکاتو نگه دار

غم تو یکی دوتا نیست

پا نزار روی غرورت

جای اون به زیر پا نیست

جای اون به زیــــــــــــــــــــــــــــــر پا نیســــــــــــت