آدم باید یه تو " داشته باشه ...
که هر وقت از همه چی خسته
و
ناامید بود
بهش بگه :
.
.
.
.
مهم اینه که تو هستی ،
بی خیالِ دنیا ...!