تصاویر عاشقانه زیبا

بی اعتمادم کن به همه ی دنیا اینکه با من باش
کنار من تنها.
کنار من تنها.
کنار من تنها.