من از عشق گفتم

تو مدل ماشینم را پرسیدی

من از محبت گفتم

تو محل زندگیم را پرسیدی

من از دوست داشتن گفتم

تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی

من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو

تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . .


آهن پرست


انقدر عاشقت بودم که اگه یه روز نمی دیدمت روزم شب نمی شد .

انقدر عاشقت بودم که چه کارایی به خاطرت کردمو تو بی تفاوت گذشتی .

انقدر عاشقت بودم که به خاطر تو از همه گذشتم و فقط تورو میدیدم .

انقدر عاشقت بودم ... .

ولی تو دنبال یه چیزه دیگه بودی .

تو عشق حالیت نمیشه .

تو یه گرگ بودی توی لباس گوسفند .

با اینکه بهم خیانت کردی ولی بازم دوستت دارم .

امیدوارم کنار اون خوشبخت بشی .

حیف اون چهار سال

ولی بازم دوستت دارم

چون

نادونم .