عشق فقط خدا

این دنیا به من یه درس خوب داد

که

فقط خودم

من

بجز خدا به هیچ کس دیگه احتیاج ندارم