خاطرات گذشته

 
چه خاطراتی که زنده نمیشوند.......
 
چه روزهاکه دلم میخواست تا ابد تمام نشوند
 
وچه روزهاکه هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد.......
 
چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود.......
 
چه لبخندهاکه بی اختیار برلبانم نقش بست و چه اشک هاکه بی اراده از چشمانم سرازیر شد......
 
چه آدم هاکه دلم راگرم کردند و چه آدم ها که دلم را شکستند......
 
چه چیزهاکه فکرش را هم نمیکردم وشد و چه چیزهاکه فکرم را پرکردو نشد.......
 
چه آدم هاکه شناختم و چه آدم هاکه فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان.......
 
وچه.......
 
و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر میشود.......
 
کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا......
 
آرامشی که هیچگاه تمام نشود.....