چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن

صداقت با دروغگو  و مهربانی با سنگدل . . .

دلسنگ

خدا از این دلم خسته شدم

من دیگه این دلو نمیخوام

دوست دارم دلم سنگی بشه

شاید دیگه غصه نخوردم