شاید خواست خدا بود

شاید

قسمتم بود

که یاد بگیرم

به کسی دل نبندم

تنهایی

آخ منو نگا که چه ساده بودم

آره

که به تو دل داده بودم

به تو که حرمت آبرو و حیام نداری

برو

تو دیگه تو دله من جایی رو نداری

تنهایی

منه دیوونه میمیرم باسه چه آدمی

باسه تو که خیلی وقته بی خیالمی

پسر تنها

همه آروزهامو تو نقش براب کردی

بهم دروغ گفتی

منو خراب کردی