جملات زیبا برای خدا

ما انسان ها بجای اینکه به یاده خدا باشیم و عاشق خدا بشیم اشتباهی عاشق بنده خدا میشیم

همون بنده ای که هرچی به یادش باشی آخرش تورو فراموش میکنه

خدا جون عاشقتم .