مهم نیست که تو توی عشق شکست بخوری  ♥♥♥ مهم اینه که توی عشقی که به خدا داری شکست نخوری


خدا جون عاشقتم


تشکر کردن

تشکر کردن نشانه محبت است

محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد