ماشین ات که جوش می آورد ..؛


حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایستی !


وگرنه ممکن است ماشین آتش بگیرد .


خودت هم همینطوری...


وقتی جوش می آوری ،عصبی و عصبانی می شوی ؛ تخته گاز نرو !


بزن کنار ! ساکت باش..! و هیچ نگو...


وگرنه هم به خودت آسیب میزنی هم به اطرافیان...


 تصاویر و جملات زیبا